Υποσύστημα Έργων και Εμπειρίας

Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών

Μ.Ε.Μ.

Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών 

Μ.Ε.Κ.

Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε

Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων 

ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.

Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης – Eπίβλεψης μελετων και Έργων 

ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε